Tag: Người Việt lễ chùa – Bán khoán con vào chùa

Người Việt lễ chùa theo tục của người Trung Quốc

0 Views0 Comments

Người Việt lễ chùa - Lễ chùa là một tín ngưỡng tốt nhưng hiện nay người Việt vẫn còn chịu nhiều ảnh hưởng bởi tục của người Trung Quốc